Sala “Poli­va­lenta” este mul­ti­func­tion­ala si poate fi uti­lizata pen­tru con­grese, sim­pozioane, banchete si nunti de mare amploare, ea avand o capac­i­tate de 500 de locuri.

DOTARI SALI DE CON­FER­INTE:
- Inter­net wire­less;
- Video­proiec­tor;
- Ecran de proiec­tie;
- Flipchart;
- Sis­tem de sonorizare;

Bun venit la Conacul Domnesc

„Com­plexul tur­is­tic „Conacul Dom­nesc” din Suceava este sit­uat la 5 km de cen­trul ora­su­lui. Amplasarea sa este ide­ala, la numai 200 de metri de dru­mul euro­pean E85 si 17 km de aero­por­tul Salcea.”

Despre noi

Com­plexul este amplasat intr-​un vechi conac boieresc com­plet ren­o­vat si ame­na­jat la stan­darde europene, pe o suprafata de 10 hectare in mijlocul unui parc den­dro­logic care asigura lin­is­tea si aerul curat de care aveti nevoie. Acest loc mirific este per­fect pen­tru oameni de afac­eri si tur­isti, Conacul Dom­nesc fiind alegerea per­fecta pen­tru o vacanta departe de agi­ta­tia ora­su­lui, pen­tru training-​uri de firma, pen­tru intal­niri de afac­eri si team building-​uri.

Unde Sun­tem?

top