Salonul dis­pune de o capac­i­tate de maxim 250 locuri. Se poate uti­liza pen­tru con­fer­inte, sim­pozioane, eveni­mente pri­vate : nunti, botezuri etc. Sala este dotata cu aer con­di­tionat, bucatarie pro­prie , grup san­i­tar , terasa exte­rioara, par­care iar, in func­tie de cer­in­tele cli­en­tilor, poate fi echipata cu sonorizare, ecran de proiec­tie, video­proiec­tor si flipchart.

Bun venit la Conacul Domnesc

„Com­plexul tur­is­tic „Conacul Dom­nesc” din Suceava este sit­uat la 5 km de cen­trul ora­su­lui. Amplasarea sa este ide­ala, la numai 200 de metri de dru­mul euro­pean E85 si 17 km de aero­por­tul Salcea.”

Despre noi

Com­plexul este amplasat intr-​un vechi conac boieresc com­plet ren­o­vat si ame­na­jat la stan­darde europene, pe o suprafata de 10 hectare in mijlocul unui parc den­dro­logic care asigura lin­is­tea si aerul curat de care aveti nevoie. Acest loc mirific este per­fect pen­tru oameni de afac­eri si tur­isti, Conacul Dom­nesc fiind alegerea per­fecta pen­tru o vacanta departe de agi­ta­tia ora­su­lui, pen­tru training-​uri de firma, pen­tru intal­niri de afac­eri si team building-​uri.

Unde Sun­tem?

top